การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ําชี
ระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน และ 30 กันยายน 4 ตุลาคม 2562 รวม 10 เวที