ลุ่มน้ำชี

ลุ่มน้ำชีครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 49,130 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,700,000 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา เพชรบูรณ์ เลย หนองบัวลำภู ขอนแก่น มหาสารคาม อุดรธานี กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี มีประชากรราว 5,939,234 คน โดยมีปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย 1,188 มิลลิเมตร และปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ย 8,000-9,000 ล้าน ลบ.ม. ความต้องการน้ำทุกภาคส่วน 7,185 ล้าน ลบ.ม. แต่ความสามารถในการเก็บกักน้ำของลุ่มน้ำมีเพียง 6,407 ล้าน ลบ.ม. ลุ่มน้ำชีจึงประสบปัญหาเรื่องน้ำตลอดมา สามารถจัดปัญหาด้านน้ำตามลำดับความสำคัญ ดังนี้ ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ปัญหาน้ำท่วมชุมชนเมืองและพื้นที่เกษตร รวมถึงปัญหาคุณภาพน้ำ ที่เกิดจากการปล่อยน้ำทิ้งของชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม การชะล้างของสารเคมีทางการเกษตรลงแหล่งน้ำ และสภาพพื้นที่ที่เป็นดินเค็ม ทั้งนี้ ลุ่มน้ำชีมีพื้นที่ป่าไม้ 5.09 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.6 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 20.42 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 66.5 ของพื้นที่ลุ่มน้ำ ในจำนวนนี้ เป็นความเหมาะของดินสําหรับพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น มีเนื้อที่ประมาณ 13.32 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 65.23 เป็นความเหมาะสมสําหรับปลูกข้าว มีเนื้อที่ประมาณ 4.83 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 23.65 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี ได้จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการฯ และรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหาของพื้นที่ลุ่มน้ําชี ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน และวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 รวม 10 เวที ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน และวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 รวม 10 เวที ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี ได้จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการฯ และรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหาของพื้นที่ลุ่มน้ําชี ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 รวม 5 เวที ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม