สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-20 ธันวาคม 2562 รวม 10 เวที ดังนี้

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน และ 30 กันยายน 4 ตุลาคม 2562 รวม 10 เวที โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าของการศึกษาและทางเลือกการพัฒนาของลุ่มน้ำชี รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อันจะนำไปสู่กระบวนการจัดทำแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ร่วมกันของพื้นที่ลุ่มน้ำชี

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมด้วยผู้บริหาร สทนช. และ คณะที่ปรึกษาบริษัท  ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี ณ เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน และ 30 กันยายน 4 ตุลาคม 2562 รวม 10 เวที ดังนี้

ติดตามข่าวสาร

Go to top