สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี ได้จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการฯ และรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหาของพื้นที่ลุ่มน้ําชี ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน และวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 รวม 10 เวที ดังนี้

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน และวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 รวม 10 เวที ดังนี้

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี ได้จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการฯ และรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหาของพื้นที่ลุ่มน้ําชี ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 รวม 5 เวที ดังนี้

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 รวม 5 เวที ดังนี้

ติดตามข่าวสาร

Go to top