ระดับลุ่มน้ำสาขาและกลุ่มพื้นที่
(การประชุมกลุ่มย่อย 10 เวที)

ระดับจังหวัด 13 จังหวัด

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงประปา (อปท.)